Νέα Εγκύκλιος Θερμική Καταπόνηση 2024_ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ 2024_ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6

Κυριάκος Πράττος
|
13 June, 2024
|
2 minutes of reading

Τη περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων (ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, π.χ. οικοδομή, οδικά τεχνικά έργα και αρκετά άλλα ), που οφείλεται στη συνέργεια μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος ή και παραμέτρων μικροκλίματος  του εσωτερικού εργασιακού χώρου.

Οι εργοδότες, θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Περισσότερα, αλλά και αναλυτικότερα περιγράφονται τα δεδομένα, σε εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η εταιρεία Prattos - akinita, ευαισθητοποιημένη με το θέμα της ασφάλειας στην εργασία, αλλά και γενικότερα της υγείας και της πρόληψης, ενημερώνει υπεύθυνα τους πελάτες της, αλλά  και γενικότερα τους συμπολίτες της χώρας!